banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Inter Express Home Delivery : IEHD

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โฮมดิลิเวอรี่ จำกัด  :  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบการให้บริการ ภายใต้รูปแบบการจัดส่งไปยังตัวบุคคล ตามบ้าน ที่พักอาศัย ( Door to Door Delivery ) เพื่อตอบสนองการขายตัวของธุรกิจ E-Commerce สินค้าขายตรง ที่มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าประเภทสมาชิกขายตรง โดยบริษัทฯเปิดให้บริการจัดส่งสินค้าตามบ้านทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานการจัดส่งตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ GSP-GDP

ชื่อบริษัท

อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โฮมดิลิเวอรี่ จำกัด

ที่ตั้ง

1 ซอยพระรามที่ 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์

+66 2682 3101

โทรสาร

+66 2682 3331

Website

www.iel.co.th

e-mail

center@iel.co.th

พนักงาน

232 คน

วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ ด้วยทรัพยากรและ

เทคโนโลยี่ที่สมัย เพื่อลดมลภาวะและสร้างคุณภาพชีวิตสู่สังคม 


พันธกิจ

 • พัฒนาและปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาศักยภาพของยานพาหนะให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001
 • พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001
 • พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย

 • เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าตามบ้านทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการและการรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลและติดตามสถานะของสินค้าตลอดการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ GSP-GDP และ ISO 9001 โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด 

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ
       “ บริการจัดส่งได้มาตรฐาน มุ่งมั่นบริหารงานมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ”


นโยบายด้านบุคลากร

 • อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, มีความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม  
 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี, สวยงาม และสะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย   
 • จัดสวัสดิการที่ดี,ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

นโยบายด้านสังคม

 • สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ของ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา

จุดเด่นบริษัท

 • บริษัทมีบุคลากร มากกว่า 1,000 คน และหน่วยรถกระจายสินค้ามากกว่า 700 คันทั่วประเทศ ที่เป็นของบริษัทฯ
 • บริษัทฯมีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกจังหวัด,อำเภอ,ตำบล หรือหมู่บ้าน โดยไม่มีการยกเว้นพื้นที่การจัดส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการ ณ. จุดเดียวสามารถครอบคลุมการจัดส่งทั่วประเทศ
 • บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าถึงคลังสินค้าหรือสถานที่ของลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณสินค้า ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าขากลับจากลูกค้าปลายทางในต่างจังหวัด เพื่อนำส่งให้ลูกค้าต้นทางที่ กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการคืนสินค้าของลูกค้า
 • บริษัทฯ คืนเอกสารเซ็นรับปลายทางทุกบิลให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการรับสินค้าของ ลูกค้าต้นทาง
 • บริษัทฯ มีบริการแจ้งสถานะการจัดส่ง โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะการจัดส่งทุกอินวอยส์
 • บริษัทฯ มีรายงานสรุปประเมินผลการจัดส่งสินค้ารายเดือนให้แก่ลูกค้า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานจัดส่งของบริษัทฯ
iehd
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771010
เมื่อวาน
593