banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
HR & Career
HR |
ความก้าวหน้าในงาน |
Join Us
HR

       การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันขององค์กรต่างๆ  ในทุกภาคส่วน ส่งผลให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน และประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ อันจะเป็นแรงผลักดันให้องค์กรสามารถดำรงอยู่ และเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้ในสภาวะเช่นนี้
       ดังนั้นการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากสติปัญญญา ความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร รวมถึงเป้าหมายของแต่ละบุคคลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นยิ่ง ซึ่งเป็นหน้าที่หลักที่สำคัญขององค์กรที่จะบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ โดยเสริมสร้างแรงจูงใจ และมีสวัสดิ์การอย่างเหมาะสม มีกระประเมินที่โปร่งใส จ่ายค่าตอบแทนอย่างยุติธรรม รวมถึงจัดให้มีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล สามารถรองรับการเติบโตในสายงานอยางต่อเนื่อง และสอดคล้องการทิศทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร

Career Path
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ ด้วยการสร้างขวัญ กำลังใจ รักษาคนเก่งและดีไว้ในองค์กร ด้วยการให้ได้พัฒนาตนตามศักยภาพ เพื่อเป็นทรัพ
Training
วางแผนอบรมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มสมรรถนะของบุคคล ด้านทีมงาน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน เพื่อร่วมพัฒนาองค์กรใ
Welfare and Reward

วางระบบเงินเดือนที่เป็นธรรม สอดคล้องกับภาระหน้าที่อย่างเหมาะสม สร้างสวัสดิการที่เอื้อต่อความเป็นอยู่ และสภาพชีวิตที่ด

      บริษัทมีความหลากหลายทางด้านกำลังคน และความสามารถ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม
เพื่อให้สามารถดึงดูดพนักงานใหม่ และรักษาพนักงานเดิมไว้ได้ อันจะทำให้พนักงานสามารถทุ่มเท และใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ เป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้บริษัทฯ เดินหน้าไปตามเส้นทางสู่เป้าหมายอย่างแข็งเกร่ง และมั่นคง


ความก้าวหน้าในงาน

      บริษัทฯ มีการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ เป็นแนวความคิดที่ช่วยพัฒนาพนักงานในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าตามศักยภาพและความพร้อมของพนักงานแต่ละคน ดังนั้นการพัฒนาสายความก้าวหน้าในงานหรือการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Development) จึงเป็นเครื่องมือทางการพัฒนาทัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับพนักงานและองค์กร โดยผลของการพัฒนาอาชีพจะมีประโยชน์คือ ทำให้องค์กรเดินไปสู่ความสำเร็จโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างตัวพนักงานและองค์กร
      อีกทั้ง ทำให้พนักงานมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองในการทำงานเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของตนเอง เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเอง ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน เป็นการลดอัตราการลาออกของพนักงานได้ทางหนึ่ง และสุดท้ายเป็นการจัดให้พนักงานได้ทำงานที่ตรงกับความถนัด ความรู้ความสามรถของตน (Put the Right Man to the Right Job) ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อบริษัทฯ

news update
IEL join in Logistics Conference
IEL join in Logistics Conference
Biogenetech Audit IEL Process
Biogenetech Audit IEL Process
IEL have tested the environment.
In Light, Noise and Heat
IEL passed the Surveillance Audit
IEL passed the Surveillance Audit
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770955
เมื่อวาน
593