banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
Inter Express Home Delivery : IEHD

บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โฮมดิลิเวอรี่ จำกัด  :  ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายรูปแบบการให้บริการ ภายใต้รูปแบบการจัดส่งไปยังตัวบุคคล ตามบ้าน ที่พักอาศัย ( Door to Door Delivery ) เพื่อตอบสนองการขายตัวของธุรกิจ E-Commerce สินค้าขายตรง ที่มุ่งเน้นสร้างฐานลูกค้าประเภทสมาชิกขายตรง โดยบริษัทฯเปิดให้บริการจัดส่งสินค้าตามบ้านทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ด้วยมาตรฐานการจัดส่งตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และ GSP-GDP

Company Name

Inter Express Home Delivery Co.,Ltd.

Address

1 Rama 3 Soi37 ,Bangphongphang, Yanawa, Bangkok 10120

Telepphone

+66 2682 3101

Fax

+66 2682 3331

Website

www.iel.co.th

e-mail

center@iel.co.th

Employee

232 Persons

วิสัยทัศน์

 • มุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ ด้วยทรัพยากรและ

เทคโนโลยี่ที่สมัย เพื่อลดมลภาวะและสร้างคุณภาพชีวิตสู่สังคม 


พันธกิจ

 • พัฒนาและปรับปรุงศูนย์กระจายสินค้าให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาศักยภาพของยานพาหนะให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ของ GSP-GDP
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001
 • พัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์กำหนดของ ISO 9001
 • พัฒนาและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จุดมุ่งหมาย

 • เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ที่ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าตามบ้านทั่วประเทศ ด้วยมาตรฐานการบริการและการรักษาคุณภาพของสินค้า รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลและติดตามสถานะของสินค้าตลอดการเดินทาง ทั้งนี้เพื่อให้สินค้าถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานของ GSP-GDP และ ISO 9001 โดยมีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด 

นโยบาย

นโยบายคุณภาพ
       “ บริการจัดส่งได้มาตรฐาน มุ่งมั่นบริหารงานมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบใส่ใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ”


นโยบายด้านบุคลากร

 • อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, มีความรู้ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี และมีคุณธรรม  
 • จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี, สวยงาม และสะอาด  มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย   
 • จัดสวัสดิการที่ดี,ความมั่นคงในวิชาชีพ และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล

นโยบายด้านสังคม

 • สนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ ของ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา

จุดเด่นบริษัท

 • บริษัทมีบุคลากร มากกว่า 1,000 คน และหน่วยรถกระจายสินค้ามากกว่า 700 คันทั่วประเทศ ที่เป็นของบริษัทฯ
 • บริษัทฯมีเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทุกจังหวัด,อำเภอ,ตำบล หรือหมู่บ้าน โดยไม่มีการยกเว้นพื้นที่การจัดส่ง ซึ่งลูกค้าสามารถใช้บริการ ณ. จุดเดียวสามารถครอบคลุมการจัดส่งทั่วประเทศ
 • บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าถึงคลังสินค้าหรือสถานที่ของลูกค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ลูกค้ามีปริมาณสินค้า ถึงเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ มีบริการรับสินค้าขากลับจากลูกค้าปลายทางในต่างจังหวัด เพื่อนำส่งให้ลูกค้าต้นทางที่ กรุงเทพฯ เพื่อความสะดวกในการคืนสินค้าของลูกค้า
 • บริษัทฯ คืนเอกสารเซ็นรับปลายทางทุกบิลให้แก่ลูกค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการรับสินค้าของ ลูกค้าต้นทาง
 • บริษัทฯ มีบริการแจ้งสถานะการจัดส่ง โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไปแสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทราบสถานะการจัดส่งทุกอินวอยส์
 • บริษัทฯ มีรายงานสรุปประเมินผลการจัดส่งสินค้ารายเดือนให้แก่ลูกค้า เพื่อตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานจัดส่งของบริษัทฯ
iehd
news update
IEL join in Logistics Conference
IEL join in Logistics Conference
Biogenetech Audit IEL Process
Biogenetech Audit IEL Process
IEL have tested the environment.
In Light, Noise and Heat
IEL passed the Surveillance Audit
IEL passed the Surveillance Audit
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771016
เมื่อวาน
593