banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
การบริการ

การให้บริการของ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด และ บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โฮม ดิลิเวอรี่ จำกัด
มีทั้งหมด 3 ประเภท

 1. บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
 2. บริการรับคืนสินค้าทั่วประเทศ
 3. บริการรถเหมาคันเพื่อจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ

บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
     ปัจจุบันบริษัทฯมีขอบข่ายการให้บริการด้านการจัดส่งสินค้าซึ่งครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯปริมณฑลและต่างจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ภาคกลาง, ภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคใต้) โดยในส่วนของต่างจังหวัดบริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

 • สำนักงานใหญ่ : ถ.พระราม 3 ซอย 37 
 • กรุงเทพและภาคกลาง : คลังสินค้าบางนา กม.20
 • ภาคเหนือ : นครสวรรค์, พิษณุโลก, แพร่ และเชียงใหม่
 • ภาคอีสาน : โคราช, ขอนแก่น และอุบลราชธานี
 • ภาคใต้ : ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต และหาดใหญ่ (จังหวัดสงขลา)


    1. สามารถเข้ามาติดต่อที่สำนักงานของ อินเตอร์ฯ ที่ตั้งอยู่ทั้ง 13 สาขาทั่วประเทศ โดยใช้ระบบ Logistics Network ส่งสินค้าที่สาขาใดก็ได้ บริษัทฯ สามารถส่งได้ทั่วประเทศ
    2. บริษัทฯ รับขนส่งสินค้าเฉพาะที่มีบรรจุภัณฑ์ เรียบร้อยเท่านั้น (บริษัทฯ ไม่มีบริการ ในเรื่องบรรจุภัณฑ์ทางลูกค้าต้องจัดหามาเอง)
    3. บริษัทฯ ไม่รับจัดส่งสินค้าที่มีชีวิต, สารเคมีอันตรายและสารเสพติดทุกชนิด
    4. สินค้าทุกกล่องจะต้องมีหน้ากล่อง (Label) ระบุ
        • ชื่อผู้ส่งสินค้า,ที่อยู่ ,ตำบล ,อำเภอ ,จังหวัด,เบอร์ที่สามารถติดต่อได้
        • ชื่อผู้รับสินค้า,ที่อยู่ ,ตำบล ,อำเภอ ,จังหวัด,เบอร์ที่สามารถติดต่อได้
และต้องระบุจำนวนสินค้า ในกรณีถ้าสินค้ามีจำนวนเกินกว่า 2 กล่องขึ้นไป ไว้ที่หน้ากล่อง (Label)

 ขั้นตอนการส่งสินค้า 
    
service1

 

    5. ลูกค้าต้องกรอกใบคุมสินค้า (Manifest) ที่บริษัทฯ หรือมีใบคุมสินค้ามาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่ง เพื่อสรุปรายการสินค้าทั้งหมดในแต่ละครั้งที่มาทำการจัดส่งกับบริษัทฯ และเป็นเอกสารหลักฐานที่ให้บริษัทฯ เซ็นรับเพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับสินค้าตามใบคุมสินค้า (Manifest) นั้น โดยข้อมูลที่ระบุลงในใบคุมสินค้า (Manifest) คือการนำเอา ชื่อผู้ส่ง,ชื่อผู้รับ,ที่อยู่,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด และเบอร์ติดต่อ มารวมอยู่ในใบคุมสินค้านั่นเอง
    6. การประกันสินค้าในกรณีที่มีสินค้าเสียหายหรือสูญหายระหว่างการขนส่งบริษัทฯยินดีที่จะชดใช้ให้ตามมูลค่าของสินค้าที่เสียหาย แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อกล่อง ในกรณีที่ต้องการประกันความเสียหายตามมูลค่าสินค้าที่เอาประกันภัย บริษัทฯ คิดค่าประกันอัตรา 0.25 ของมูลค่าที่เอาประกัน นอกเหนือจากค่าบริการขนส่ง
    7. เมื่อบริษัทฯ ได้รับใบคุมสินค้า (Manifest) พร้อมกับสินค้า ดังที่กล่าวไปข้างต้น ทางบริษัทฯ จะให้พนักงานทำการตรวจสอบสินค้าว่าตรงตามรายการที่ระบุอยู่ในใบคุมสินค้า (Manifest) หรือไม่ หากไม่ตรงจะทำการแจ้งให้ลูกค้ารับทราบ จากนั้นรอการยืนยันและทำการแก้ไขให้ถูกต้องจากลูกค้า เมื่อสินค้าและใบคุมสินค้าถูกต้องตรงกันแล้ว ทางพนักงานจะส่งสินค้าเข้าระบบต่อไป
    8. หากลูกค้าไม่มีเอกสารให้ลูกค้าปลายทางเซ็นรับ บริษัทฯ มีบริการออกเอกสารใบนำส่งสินค้าให้ เพื่อเป็นหลักฐานในการจัดส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้                                                  Delivery Order

 • ลูกค้าที่มาจัดส่งสินค้าจะได้รับ ใบนำสินค้า (สำเนาสีเหลือง) ไว้เป็นหลักฐานเพื่อยืนยันการจัดส่งสินค้าต้นทางบริษัทฯ
 • ส่วนใบนำส่งสินค้าที่เหลือ (สีขาวและสำเนาสีชมพู) บริษัทฯ จะนำไปพร้อมกับสินค้า เพื่อให้ปลายทางเซ็นรับและนำกลับ โดยบริษัทฯจะดำเนินการคืนเอกสารดังกล่าวให้ลูกค้าเพื่อเป็นหลักฐานในการรับสินค้าต่อไป
          หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์          
02-682-3101 ต่อ 602 และ 603


บริการรับคืนสินค้าทั่วประเทศ (Reverse Logistics)

     นอกเหนือจากการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศแล้ว บริษัทฯยังเปิดให้บริการรับสินค้าคืนขากลับ ตามคำสั่งของลูกค้าผู้ใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในกรณีเปลี่ยนสินค้า ส่งสินค้าผิดรุ่น ส่งสินค้ากลับมาซ่อมแซม และอื่นๆ โดยบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงมีการให้บริการการรับคืนสินค้าควบคู่ไปกับการส่งสินค้า ทั้งนี้บริษัทฯ มีระบบ ซอฟแวร์ GRMS ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมการให้บริการรับคืนสินค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระยะเวลาในการรับคืนสินค้า

 • รับคืนสินค้าทั่วประเทศ        ภายใน 5 วันทำการ (ไม่นับวันรับเอกสาร)

วิธีการใช้บริการรับคืนสินค้า
    1. ลูกค้าที่มีความต้องการให้ทางบริษัทฯ รับคืนสินค้า มีช่องทางในการบริการ ดังต่อไปนี้

 • สามารถมาติดต่อได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ โดยต้องกรอกแบบฟอร์ม จม.รับคืนสินค้า ของบริษัทฯ หรือมีเอกสารแจ้งรับสินค้าคืนโดยนำมาเอง
 • ส่งข้อมูลจดหมายรับคืนมาที่แผนกรับคืนสินค้า โดยทางเมล์ (inter_cn1@iel.co.th, inter_cn2@iel.co.th , inter_cn4@iel.co.th )
 • ส่งข้อมูลจดหมายรับคืนมาที่แผนกรับคืนสินค้าโดย Fax. มาที่เบอร์ 02-6824506

    2. การคืนสินค้า มีช่องทางดังต่อไปนี้

 • กรณีลูกค้ามารับสินค้าเอง ทางแผนกรับคืนสินค้าจะโทร.แจ้งเพื่อให้มารับสินค้าที่บริษัทฯ โดยจะแจ้งยอดค่าดำเนินการ ให้ลูกค้านำสำเนาบัตรประชาชนมาเพื่อรับสินค้าและชำระค่าบริการ
 • กรณีลูกค้าที่ใช้บริการรถรับสินค้ากับบริษัทฯเป็นประจำทุกวัน ทางแผนกรับคืนสินค้าจะฝากสินค้าพร้อมเอกสารให้พนักงานรถรับสินค้า นำสินค้าไปคืนที่บริษัทฯลูกค้า
 • กรณีทางบริษัทฯ โทร.แจ้งลูกค้าเพื่อให้เข้ามารับสินค้าที่บริษัทฯ ภายในระยะเวลา 15 วัน หากลูกค้าไม่มารับสินค้า และมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสินค้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

บริการรถเหมาคันเพื่อจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ


    ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะใช้บริการ รถส่งสินค้าแบบเหมาคัน ทั้งประเภทรถปิคอัพ, รถ 6 ล้อ 10 ล้อ หรือรถเทลเลอร์ เพื่อจัดส่งไปยังปลายทางทั่วประเทศ หรือต้องการเช่ารถเพื่อทำกิจกรรมทางด้านการตลาด โรดโชว์ และอื่นๆ บริษัทฯมีบริการเช่ารถเหมาคันพร้อมคนขับ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ดังนี้ 

ประเภทรถที่ให้บริการ

เงื่อนไขการประกันสินค้า
      ความรับผิดชอบกรณีสินค้าเสียหาย หรือสูญหายตามมูลค่าที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน

 • รถกระบะ (PU) รับประกันสินค้าไม่เกิน 200,000 บาท
 • รถ 10 ล้อ รับประกันสินค้าไม่เกิน 1,000,000 บาท

วิธีการใช้บริการรถเหมาคันเพื่อจัดส่งสินค้า

 • สามารถแจ้งความประสงค์ใช้บริการได้ที่เบอร์ติดต่อ 
                รถสิบล้อ/รถพ่วง  โทร. 081-355-9838  
                                    Email : phitaya@iel.co.th, kwanchai@iel.co.th

                รถปิกอัพ           โ่ทร. 02-3128751-60 ต่อ 147,148
                                     Email : poorvanart@iel.co.th, boonchovy@iel.co.th
                                  
      หมายเหตุ ต้องแจ้งความประสงค์ใช้บริการล่วงหน้า 1 วัน

 service2
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
770961
เมื่อวาน
593