banner top 1 banner top 2 banner top 3
hex1
ข่าวสาร ความรู้
การลดขนาดไฟล์ Spreadsheet
ตอนที่ 1 อะไรทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่
รูปในเน็ตใช้อย่างไร…ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์!
รูปในเน็ตใช้อย่างไร…ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์!
ลิเบอะ ออฟฟิต
แนะนการใช้งาน การแก้ปัญหา
มาฝึกพูด ภาษาอาเซียน ต้อนรับประชาคมอาเซียน
มาฝึกพูด ภาษาอาเซียน ต้อนรับประชาคมอาเซียน
การเปรียบเทียบโปรแกรมสำนักงาน
ระหว่าง Microsoft Office กับ Libre Office
ผลกระทบของการบังคับใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดี ในการจัดส่งยาและจัดเก็บยาในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานการจัดส่งยาและจัดเก็บยาจึงได้ดำเนินการร่างหลักเกณฑ์ วิธีการที่ดีในการจัดส่งยาและจัดเก็บยาขึ้น ซึ่งก่อนที่จะนำนโยบายใหม่ กฎระเบียบใหม่มาบังคับใช้ .....
การเตรียมตัวสู่ประชาคมอาเชียน
เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเรา
ประชาคมอาเชียน
ผู้ที่ยังไม่ทราบว่า ประชาคมอาเชียนคืออะไร แล้วมีประเทศใดบ้าง เพจนี้รวบรวมไว้ให้อย่างย่อครับ
KM: Knowledge Management (ตอนที่ 2)
ในการจัดการความรู้ในองค์กร จำเป็นต้องมีบุคคลในส่วนต่างๆ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ และร่วมพัฒนาองค์ความรู้นั้น สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ...
KM: Knowledge Management (ตอนที่ 1)
KM การจัดการความรู้ หัวข้อที่หลายองค์กรมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์องค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นที่ยอมรับของสังคม
1
news update
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บริษัทฯ เข้าร่วม Logistics Conference
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบฯ
บ.ไบโอจีนีเทค เข้าตรวจสอบกระบวนการทำงานฯ
บริษัทฯ รับการตรวจสภาพแวดล้อม
ด้านแสง เสียง และความร้อน
บริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ
ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ISO
สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
771144
เมื่อวาน
612